Regulamin

REGULAMIN  SERWISU  www.wydped.pl obowiązuje od 25.12.2014 roku.

I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem serwisu www.wydped.pl jest Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach 25-520 ul. Targowa 7A/1, wpisana pod numerem 0000084451 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca numer NIP 657 030 84 42, REGON 290018593 – zwaną dalej  „Sprzedawcą”.

2. Kontakt ze Sprzedawcą może odbywać się za pomocą poczty elektronicznej wysyłanej na adres: handel@wydped.pl, telefonicznie pod numerem 41 346 21 81, 41 366 07 01, 692 962 066.

3. Działalność Sprzedawcy jest skierowana zarówno do Klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych i odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem.

4. Zawartość serwisu internetowego www.wydped.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.

5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu serwisu www.wydped.pl.

6. Do korzystania z usług serwisu internetowego www.wydped.pl za pośrednictwem serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączoną obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 11, Opera 37.0.2, Google Chrome 50.0, Mozilla 46.0.1 lub ich nowsze wersje).

II. Składanie zamówień

1. Sprzedawca porozumiewa się z Klientem drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości wysyłanej na adres e-mail Klienta.

2. W przeciągu 24 godzin (dni robocze) od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia przeprowadzana jest jego weryfikacja, w ramach której ustalane są szczegóły realizacji zamówienia. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail.

3. Ceny towarów znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.wydped.pl wyrażone są w złotych polskich.

4. Ceny towarów znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.wydped.pl są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

5. Dla Klienta oraz Sprzedawcy wiążące są informacje zawarte w serwisie internetowym www.wydped.pl przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

III. Dostawa – sposoby, koszty, terminy

1. Przesyłka na terenie Polski.

Płatność z góry (przelew na konto):
– Poczta Polska – list polecony (do 1 kg) – 10 zł, dostawa od 3 do 5 dni roboczych,
– Poczta Polska – paczka – 20 zł, dostawa od 3 do 5 dni roboczych,
– Kurier – 20 – 30 zł (w zależności od wagi i gabarytów przesyłki), dostawa do 2 dni roboczych (kwota za przesyłki wielkogabarytowe będzie ustalana indywidualnie),
– Poczta elektroniczna – 0 zł,
– Odbiór własny – 0 zł, w uzgodnionym terminie, w godzinach pracy Sprzedawcy.

Każdy zakup na kwotę powyżej 1 200 zł – bezpłatna dostawa od 3 do 5 dni roboczych.
 
2. Przesyłka międzynarodowa.

– Termin dostawy przesyłki międzynarodowej zależny jest od kraju wysyłki.
– Koszt dostawy przesyłki międzynarodowej zależny jest od wagi, gabarytów i kraju docelowego.
– Poczta elektroniczna – 0 zł.

3. Serwis www.wydped.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu i przesłanie go do serwisu www.wydped.pl.  

5. Wypełniając formularz, dodatkowe informacje na temat zamówienia można dopisać w rubryce „Szczegółowy opis produktu/zamówienia”.

6. Serwis www.wydped.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do jego rzetelności.

IV. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień

1. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości wysyłanej na adres e-mail Klienta.

2. W przeciągu 24 godzin (dni robocze) od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia przeprowadzana jest jego weryfikacja, w ramach której ustalane są szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail.

3. Jeżeli weryfikacja nie nastąpi w deklarowanym czasie, może to oznaczać, że dane umieszczone przy składaniu zamówienia były błędne. W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się z serwisem www.wydped.pl leży po stronie Klienta. Brak takiego kontaktu w przeciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia.

4. Jeżeli na wyraźne żądanie Klienta wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Sprzedający wymaga od Klienta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie.

V. Dostarczanie zamówionych produktów

1. Serwis www.wydped.pl zobowiązuje się do wysłania Klientowi towarów posiadanych w magazynie w terminie od 24 do 48 godzin od momentu weryfikacji zamówienia. Czas ten obowiązuje dla dni roboczych. W przypadku problemów z realizacją zamówienia w wyżej podanym terminie zostanie nawiązany kontakt indywidualny z Klientem.

2. Do terminu realizacji zamówienia przez serwis www.wydped.pl należy dodać czas dostarczenia przesyłki przez przewoźnika wybranego przez Klienta więcej informacji w zakładce Dostawa.

3. W przypadku odbioru własnego w siedzibie Sprzedającego, zamówienia które nie zostaną odebrane w ciągu 2 tygodni od momentu wysłania do Klienta informacji o odbiorze – zostaną anulowane.

VI. Płatności

1. Serwis www.wydped.pl proponuje swoim Klientom następujące formy płatności:

–  przelewem na konto, przesyłka zostanie wysłana po wpłynięciu pieniędzy na konto Sprzedawcy (dotyczy wysyłek krajowych i zagranicznych),

–  przelewem na konto, na podstawie faktury pro forma,

–  w przypadku prenumeraty czasopism przelewem na konto, na podstawie faktury pro forma,

–  przelewem na konto, w ustalonym na fakturze VAT terminie (płatność z odroczonym terminem – do 14 dni – dotyczy jednostek ZNP oraz instytucji już współpracujących ze Sprzedającym).

2. Do każdego zakupu Klient otrzymuje paragon lub fakturę VAT.

VII. Reklamacje

1. Wszystkie produkty oferowane przez serwis www.wydped.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).

3. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia produktu przechodzi na Klienta w momencie wydania mu produktu przez Sprzedawcę lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli Klient samodzielnie określił przewoźnika produktu, a Sprzedawca nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na Klienta w chwili wydania produktu temu przewoźnikowi.

4. Reklamacji produktu dokonuje się poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o niezgodności towaru z umową.

5. Klient traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady produktu, nie później jednak niż przed upływem 2 lat od wydania rzeczy Klientowi, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.

6. Do reklamowanego produktu zaleca się dołączyć dowód zakupu lub jego kopię, co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.

7. Jeżeli produkt ma wadę, Klient może:
    a) żądać wymiany produktu na wolny od wad, albo
    b) żądać usunięcia wady, albo
    c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo
    d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

8. Klient nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy w przypadku, gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

9. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

10. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada produktu jest nieistotna.

11. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego produktu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

12. W przypadku, gdy Klient realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne produktu domaga się wymiany produktu lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego produktu do Sprzedawcy odbywa się przez Klienta, ale na koszt Sprzedawcy. Reklamowany produkt należy wówczas odesłać do Sprzedawcy: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Sp. z o. o. na adres: ul. Targowa 7A/1, 25-520 Kielce.

13.  Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

14. Informujemy, że Klient posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:
a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą.
c) skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

VIII. Zwroty towarów, odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Klient, który zakupił towar poza lokalem oferującego go przedsiębiorstwa ma prawo zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Sp. z o. o., ul. Targowa 7A/1, 25-520 Kielce, telefon: 41 346 21 81, 41 366 07 01, 692 962 066, e-mail: handel@wydped.pl, www.wydped.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

4. Zwracany towar Klient odsyła do Sprzedawcy: Wydawnictwa Pedagogicznego ZNP Sp. z o. o. na adres, ul. Targowa 7A/1, 25-520 Kielce.

5. Zwracany towar nie może być przesłany przesyłką za pobraniem.

6. Produkt zakupiony przez Klienta ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany przez Klienta produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe, produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Jeśli Klient odesłał zwracany towar w inny sposób niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, to Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Klient jest zobowiązany dokonać zwrotu produktu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, jeżeli zapłata została dokonana, zwrot zapłaty nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem punktu 9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanej rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem Sprzedającego lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
a) o oświadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) w której cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
e) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
f) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

IX. Ochrona praw autorskich

Wszelkie treści i elementy graficzne zamieszczone w serwisie www.wydped.pl podlegają ochronie w myśl zapisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 666).

X. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 014, poz. 827).

Nasi partnerzy

Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP

ul. Targowa 7A/1, 25-520 Kielce

tel. (41) 346 21 81 (sekretariat)
tel./fax (41) 346 21 80

tel. (41) 366 07 01 (dział handlowy)
kom. 692 962 066 (dział handlowy)

e-mail: handel@wydped.pl
e-mail: redakcja@wydped.pl